About Memories, hierna opdrachtnemer, is gevestigd te Vries. Ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 73699888.  Bij het boeken van een videoreportage gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt met de opdrachtgever iedere (rechts)persoon bedoeld die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever.

Auteursrecht

Tenzij anders aangegeven, zijn alle rechten met betrekking tot voorbeeld- en uiteindelijke werk van About Memories. Deze filmbeelden mogen niet zonder overleg met About Memories gedeeld worden met derden of worden doorverkocht.

Wanneer de opdrachtgever het werk van About Memories publiceert, verbind de opdrachtgever zich ertoe de video in oorspronkelijke vorm te bewaren. Verkleiningen met behoud van de oorspronkelijke verhoudingen, uitsneden (crops) en beeldbewerkingen (filters) zijn niet toegestaan.

About Memories behoudt zich het recht voor de door haar gemaakte werk te gebruiken als promotiemateriaal voor eigen doeleinde. Voor uitingen op internet wordt vooraf toestemming gevraagd. 

About Memories bewaard een reservekopie van het werk tot maximaal 1 jaar. Indien door omstandigheden buiten de schuld van About Memories het materiaal verloren raakt, kan de opdrachtgever hiervoor geen schadevergoeding eisen.

Trouwfilm shoot

About Memories verricht de volgende werkzaamheden voor de opdrachtgever: vastleggen van momenten op video zoals afgesproken.

About Memories zal de opgenomen beelden monteren en bewerken naar beste inzicht, hierbij rekening houdend met de wensen van de opdrachtgever die zijn afgesproken. Het blijft echter een subjectief product en derhalve kan de opdrachtgever nooit als reden van niet betalen van de factuur opgeven dat het eindproduct niet volledig naar wens is.

About Memories doet er alles aan om de opdrachtgever een product naar wens af te leveren. About Memories kan bij uitvoering van de opdracht gebruik maken van derden. Dit gebeurt in overleg met de opdrachtgever.

About Memories biedt geen inzage in niet geleverde beelden of ruwe-bestanden, tenzij anders overeengekomen. About Memories levert de beelden af in de door zijn gebruikelijk gehanteerde stijl.

Levering

Beelden worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van About Memories gemonteerd. Na levering vindt er op verzoek één correctieronde plaats. Correcties dienen binnen 10 dagen na levering van de trouwvideo doorgegeven te worden. De afgesproken levertijd van 6 weken kan nooit als bindend worden beschouwd. Eventuele uitloop van de levertijd geeft de opdrachtgever niet het recht om de opdracht te annuleren of om schadevergoeding te eisen.

Bij verzending van bestellingen per post of online is About Memories niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

Betaling

About Memories stelt een offerte op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor voorbereiding, opnames, editing, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. De offerte wordt samengesteld en de opdracht helder omschreven. Offertes zijn vrijblijvend en maximaal één maand na offertedatum geldig, tenzij anders overeengekomen. 

De opdrachtgever dient een schriftelijk akkoord te geven op de offerte, middels een reply op de e-mail met het offerte aanbod. Bij het accepteren van de offerte gaan de opdrachtgever automatisch ook akkoord met de algemene voorwaarden

De prijzen in de genoemde offerte zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven. Na akkoord van de offerte kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd.

Bij akkoord van de offerte en na een aanbetaling van 25% van het totaalbedrag op een door About Memories aangewezen bankrekeningnummer, zal About Memories de afgesproken datum en tijd van de bruiloft vrijhouden en geen andere boekingen inplannen.

2 weken voor het huwelijk, zal About Memories de 2 factuur toesturen met het resterende bedrag. Deze betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na de huwelijksdatum op rekeningnummer NL53 KNAB 0400 0286 97 t.n.v. About Memories.  Indien aannemelijk is dat About Memories hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal About Memories dit in overleg doorrekenen aan de opdrachtgever.

Bij het niet tijdig betalen van de factuur gelden de volgende termijnen en kosten:

Eerste herinnering: 15 dagen na verloop van de factuurdatum, geen extra kosten

Tweede herinnering: 26 dagen na verloop van de factuurdatum, 25 euro administratiekosten en wettelijk verplichte rente

Derde herinnering: 32 dagen na verloop van de factuurdatum, 25 euro administratiekosten en wettelijk verplichte rente.

Indien de factuur na de derde herinnering niet wordt betaald binnen 5 dagen, About Memories een incassobureau in en worden de kosten verhaald op de opdrachtgever.

Annuleringsvoorwaarden & Covid

Wanneer opdrachtgever na overeenkomen het evenement of huwelijk cancelt, wordt er een vergoeding gevraagd van 35% van het totale aankoopbedrag.

Wanneer de opdrachtgever het evenement of huwelijk moet cancelen door overmacht of vanwege Covid, wordt alleen de aanbetaling in rekening gebracht. Bij verplaatsing van een huwelijk vanwege Covid, zal de datum eenmalig kostenloos worden verplaatst. Op voorwaarde dat About Memories vrij is op de datum waarheen het evenement of huwelijk zal worden verplaatst.

Bij een tweede verplaatsing van de huwelijksdatum, zal opnieuw een aanbetalingsfactuur van 25% van het totale aankoopbedrag worden verstuurd en zal de huidige prijs van het jaar waarin het huwelijk gaat plaatsvinden worden gehanteerd.

Indien About Memories de afspraak niet kan nakomen door bv. ziekte zal het huwelijk kosteloos door een andere videograaf worden gefilmd in opdracht van About Memories.

Reis-en verblijfkosten

De prijs is exclusief reiskosten, tenzij anders besproken. De eerste 30 km vanaf 9481JH, Drenthe zijn inbegrepen in de prijs. Daarna bedraagt de reiskostenvergoeding 0,30 per gereden kilometer. Alle reis- en verblijfskosten buiten Nederland worden gezien als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur.

Aansprakelijkheid

Bij onmacht of technische problemen verklaart de opdrachtgever zich akkoord en kunnen er geen gerechtelijke stappen ondernomen worden. Er worden geen schadevergoedingen uitbetaald.

About Memories wijst erop dat er enkel met degelijk materiaal gewerkt wordt en reserve filmapparatuur aanwezig zal zijn tijdens de trouwfilmreportage.

Klachten en garantie

Klachten inzake het geleverde werk dienen binnen 10 werkdagen na levering van het werk schriftelijk bij About Memories te worden aangegeven. About Memories heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot evenredige schade voor de opdrachtnemer zou leiden. Klachten na de termijn van 10 werkdagen na levering van het werk worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Portretrecht

De opdrachtgever behoud het portretrecht indien hij/zij herkenbaar in beeld wordt gebracht. De opdrachtgever zal vooraf aangeven of About Memories toestemming heeft om de gemaakte video te publiceren voor eigen promotionele doeleinden, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Akkoord

De opdrachtgever dient een schriftelijk akkoord te geven op de offerte, middels een reply op de e-mail met het offerte aanbod. Bij het accepteren van de offerte en opdrachtbevestiging gaat de opdrachtgever automatisch ook akkoord met de algemene voorwaarden van About Memories.