About Memories, hierna opdrachtnemer, is gevestigd te Vries. Ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 73699888.

1. Algemeen

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met de opdrachtgever iedere (rechts)persoon bedoeld die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever.

2. Offerte

2.1 About Memories stelt offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor voorbereiding, opnames, editing, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. De offerte wordt samengesteld en de opdracht helder omschreven.

2.2 Offertes zijn vrijblijvend en maximaal één maand na offertedatum geldig, tenzij anders overeengekomen.

2.3 De opdrachtgever dient een schriftelijk akkoord te geven op de offerte, middels een reply op de e-mail met het offerte aanbod.

2.4 Bij het accepteren van de offerte gaan de klant automatisch ook akkoord met de algemene voorwaarden. 

2.5 De prijzen in de genoemde offerte zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

2.6 Na akkoord van de offerte kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd.

2.7 Bij akkoord van de offerte zal opdrachtnemer de afgesproken datum en tijd van de shoot vrijhouden en geen andere boekingen inplannen. Wanneer de opdrachtnemer na overeenkomen het evenement of huwelijk verplaatst naar een andere datum of het evenement of huwelijk wordt gecancelled, wordt er een vergoeding gevraagd van 35% van het aankoopbedrag. Indien de opdrachtnemer vrij is op de datum waarheen het evenement of huwelijk wordt verplaatst, wordt de datum kosteloos aangepast. Als de opdrachtgever het evenement of huwelijk moet verplaatsen of cancellen door overmacht, worden er geen kosten in rekening gebracht.

3. Werzaamheden

3.1 About Memories verricht de volgende werkzaamheden voor de opdrachtgever: vastleggen van momenten op video zoals afgesproken en zal de opgenomen beelden monteren en bewerken naar beste inzicht, hierbij rekening houdend met de wensen van de klant die zijn afgesproken.

3.2 Het blijft echter een subjectief product en derhalve kan de opdrachtgever nooit als reden van niet betalen van de factuur opgeven dat het eindproduct niet volledig naar wens is. De opdrachtnemer doet er alles aan om de opdrachtgever een product naar dienst af te leveren.

3.3 Opdrachtnemer kan bij uitvoering van de opdracht gebruik maken van derden. Dit gebeurd in overleg met de opdrachtgever.

3.4 Opdrachtnemer biedt geen inzage in niet geleverde beelden of ruwe-bestanden, tenzij anders overgekomen. De opdrachtgever levert de beelden af in de door zijn gebruikelijk gehanteerde stijl.

4. Overmacht & Ziekte

3.1 About Memories verricht de volgende werkzaamheden voor de opdrachtgever: vastleggen van momenten op video zoals afgesproken en zal de opgenomen beelden monteren en bewerken naar beste inzicht, hierbij rekening houdend met de wensen van de klant die zijn afgesproken.

3.2 Het blijft echter een subjectief product en derhalve kan de opdrachtgever nooit als reden van niet betalen van de factuur opgeven dat het eindproduct niet volledig naar wens is. De opdrachtnemer doet er alles aan om de opdrachtgever een product naar dienst af te leveren.

3.3 Opdrachtnemer kan bij uitvoering van de opdracht gebruik maken van derden. Dit gebeurd in overleg met de opdrachtgever.

3.4 Opdrachtnemer biedt geen inzage in niet geleverde beelden of ruwe-bestanden, tenzij anders overgekomen. De opdrachtgever levert de beelden af in de door zijn gebruikelijk gehanteerde stijl.

5. Levering

5.1. Beelden worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van de opdrachtnemer gemonteerd. Na levering vindt er één correctieronde plaats. Correcties dienen binnen 10 dagen na levering van de video doorgegeven te worden.

5.2 De afgesproken levertijd kunnen nooit als bindend worden beschouwd. Eventuele uitloop van de levertijd geeft de opdrachtgever niet het recht om de opdracht te annuleren of om schadevergoeding te eisen.

5.3 Bij verzending van bestellingen per post of online is de opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt zich tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

7. Reis-en verblijfkosten

7.1 De reiskostenvergoeding bedraagt 0,30 euro per gereden kilometer.

7.2 Alle reis- en verblijfskosten buiten Nederland worden gezien als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur.

8. Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden door overmaking op een door opdrachtnemer aangewezen bankrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum voor het afleveren van het product.

8.2 Indien door opdrachtnemer en opdrachtgever geen vergoeding is overeengekomen, is de door de opdrachtgever gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op zijn website.

8.3 Indien aannemelijk is dat de opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal de opdrachtnemer dit doorrekenen aan de opdrachtgever.

8.4 Bij het niet tijdig betalen van de factuur gelden de volgende termijnen en kosten:

Eerste herinnering: 15 dagen na verloop van de factuurdatum, geen extra kosten

Tweede herinnering: 26 dagen na verloop van de factuurdatum, 25 euro administratie kosten en wettelijk verplichte rente

Derde herinnering: 32 dagen na verloop van de factuurdatum, 25 euro administratie kosten en wettelijk verplichte renteIndien de factuur na de derde herinnering niet wordt betaald binnen 5 dagen, schakelt de opdrachtnemer een incassobureau in en worden de kosten verhaald op de opdrachtgever.

9. Auteurrechten

9.1 Tenzij anders aangegeven, is het begrepen dat alle rechten met betrekking tot voorbeeld- en uiteindelijke werk van de opdrachtnemer zijn. Deze beelden mogen niet zonder overleg met de opdrachtnemer gedeeld worden met derden of worden doorverkocht.

9.2 Wanneer de opdrachtgever het werk van de opdrachtnemer publiceert, verbind de opdrachtgever zich ertoe de video in oorspronkelijke vorm te bewaren. Verkleiningen met behoud van de oorspronkelijke verhoudingen, uitsneden (crops) en beeldbewerkingen (filters) zijn niet toegestaan.

9.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de door haar gemaakte werk te gebruiken als promotiemateriaal voor eigen doeleinde. Voor uitingen op internet wordt vooraf toestemming gevraagd.

9.4. Opdrachtnemer bewaart een reservekopie van het werk tot maximaal 1 jaar. Indien door omstandigheden buiten de schuld van opdrachtnemer het materiaal verloren raakt, kan de opdrachtgever hiervoor geen schadevergoeding eisen.

10. Klachten en garantie

10.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen binnen 10 werkdagen na levering van het werk schriftelijk met de opdrachtnemer te worden aangegeven. De opdrachtnemer heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot evenredige schade voor de opdrachtnemer zou leiden.

10.2 Klachten na de termijn van 10 werkdagen na levering van het werk worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

11. Portretrecht

11.1 De opdrachtgever behoud het portretrecht indien hij/zij herkenbaar in beeld wordt gebracht. De opdrachtgever zal vooraf aangeven of de opdrachtnemer toestemming heeft om de gemaakte video te publiceren voor eigen promotionele doeleinden, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

12. Geschillen

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.